Site logo

Har du lyst til å vere med å vidareutvikle tenester med høg fagleg kvalitet med fokus på tverrfagleg arbeid, brukarmedverknad, pårørandestøtte og gode meistringstilbod? Evnar du å gje tryggleik gjennom god, fagleg omsorg?

Då treng me deg!

Som miljøterapeut i miljøterapienesta vil du få eit fagleg ansvar for ein eller fleire brukarar i tenesta. Du vil også kunne få eit koordinatoransvar, der mellom anna pårørandearbeid og individuell plan vil vere nokre av arbeidsoppgåvene. Du må kunne ha evne til å rettleie og motivere medarbeidarane.

Me har følgjande ledige stillingar

 • 2 stillingar (100%)
 • 20% helg  

Arbeidsoppgåver

 • bistå brukarane i gjennomføring av dagleglivets gjeremål og aktivitetstilbod
 • arbeide med å tilrettelegge tiltak og utvikle og oppretthalde brukarane sine ferdigheiter
 • legemiddelhandtering

 Kvalifikasjonar

 • fortrinnsvis helse- og/eller sosialfagleg utdanning på bachelornivå, helst med autorisasjon som vernepleiar/sjukepleiar
 • me oppfordrar også miljøterapeutar med relevant utdanning innan helsefag/pedagogikk/idrettsfag til å søkje
 • førarkort i klasse B
 • framandspråklege må dokumentera bestått B2

Personlege eigenskapar 

Det som kjenneteikner deg er at du:

 • har brukarfokus, er fagleg engasjert og oppdatert
 • er bevisst på dine haldningar og prioriterer høgt verdiar som respekt, lojalitet og etikk
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, likar å jobbe i team så vel som sjølvstendig
 • er fleksibel og løysingsorientert, og har god evne til omstilling
 • kan vere i fysisk aktivitet
 • har evne til å kunne handtere uforutsette hendingar, og stå i og tåle krevjande arbeidssituasjonar

Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

 Me tilbyr

 • dagleg spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • stilling i turnus (forhandlingsturnus)
 • arbeid 3. kvar helg, og moglegheiter for langvakter
 • høve til fagleg og personleg utvikling
 • moglegheiter for rettleiing og onomisk stønad til å gjennomføre relevant vidareutdanning
 • internundervisning og fagleg påfyll
 • full barnehagedekking i kommunen
 • lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov og avtaleverk, samt rekruttere- og behaldetillegg opptil 25.000,- årleg
 • pensjonsordning i KLP

 Søknad og politiattest

 • vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden
 • den som vert tilsett må legge fram politiattest ikkje eldre enn tre månader
 • intervju kan bli gjennomført fortløpande i søknadsperioden og tilsetting kan skje før søknadsfristen har gått ut
 • kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentliggjering av søkjarlista.

Flytte til Ål?

Drøymer du om å flytte til ei vakker fjellbygd? Ynskjer du deg eit godt kultur- og idrettstilbod, spennande jobbmoglegheiter og eit trygt oppvekstmiljø? Då er du velkomen til Ål!

Flytt til Ål! – Ål kommune

 

Velkomen som søkjar!

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password