Site logo

Stillinga er plassert på Hallingdal familie og krisesenter på Gol, i avdeling for helse- og omsorgstenester. Hallingdal familie og krisesenter er ei interkommunal teneste som har ansvar for både barnevernvakta og krisesentertilbodet i Hallingdal og Valdres. Vi søkjer primært etter tilkallingsvikarar til krisesentertenesta, som er eit døgnopent tilbod for personar som er utsett for vald og truslar i nære relasjonar.

På krisesenteret vil arbeidsoppgåvene omhandle å ta vare på bebuarar, mottak av nye brukarar og fortløpande oppfølging etter behov. Senteret har samtidig fokus på å vera ein god samværstad for barn og foreldre, og vi tilbyr denne tenesta til barnevernstenester og familievernkontor.

Som tilkallingsvikar vil det kunne bli aktuelt å ha både passive bakvaktar og aktive vaktar på senteret.

Arbeidsoppgåver:
• Handtera akutte førespurnader rundt barn og familier i krise
• Gjennomføre samtalar og bidra med konfliktløysing
• Råd og rettleiing til barn og familier
• Følge opp bebuarar på krisesenteret etter behov
• Samarbeide med andre kommunale instansar

Kvalifikasjonar:
• Sosialfagleg bakgrunn. Annan relevant utdanning kan vurderast
• God norsk munnleg og skriftlig framstillingsevne
• Kan jobbe både i team og sjølvstendig
• Førarkort klasse B
• Relevant vidareutdanning blir vektlagt

Personlige eigenskapar:
Vi søkjer etter deg som har:
• Gode samarbeidsevner og som kan jobbe sjølvstendig
• Som er fleksibel, og som har god relasjonskompetanse
• Som har god rolleforståing
• Som har evne til å reflektera over situasjonar du står i
• Personlige kvalifikasjonar blir vektlagt

Vi tilbyr:
• Arbeid i ei ny og spennande samorganisering av barnevernvakt og krisesenter
• Ei teneste som aktivt skal delta på ulike utviklingsarenaer
• Ein arbeidsplass som er utviklingsorientert og endringsretta, og som fokuserer på trygt og godt arbeidsmiljø
• Varierande arbeidsoppgåver
• Offentleg tenestepensjonsordning

Utdanningsnivå:
• Høgskule / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Anna:
• Attestar og vitnemål tas med til eventuelt intervju
• Gyldig politiattest iht. § 6-10 Barnevernloven må leggjast fram før tiltreding
• Søkjarar blir gjort merksame på at opplysningar om dei kan bli gjort offentlege, sjølv om søkjaren ber om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste (Offentleglova §25)

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

 

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password