Site logo

Det er ledig 100% fast stilling som styrar i Nordbygdene barnehage frå 05.08.2024. Styrar er fagleg og administrativ leiar for barnehagen og rapporterer direkte til kommunalsjef for oppvekst.

20 % av stillinga er per i dag knytt til arbeid på avdeling.

Nordbygdene barnehage er ein kommunal barnehage med 36 plassar fordelt på to avdelingar. Dei fleste borna som går i barnehagen kjem i frå bygdene Votndalen, Leveld og Vats. Desse tre småbygdene vert tilsaman kalla Nordbygdene.
Barnehagen har vore i drift sidan hausten 1989. Nordbygdene barnehage ligg vegg i vegg med Nordbygdene skule, og har eit tett samarbeid m/skulen når det gjeld uteleikeplass, turområde, bruk av gymsal, symjebasseng og felles personalrom.
Rundt omkring oss har me ei levande bygd med gardsdrift, husdyr og flotte turområde i skogen og på fjellet. På vinteren er me så heldige å ha fleire akebakkar og oppkøyrde skiløyper rundt barnehagen/skulen.
Betre læring er vår lokale oppvekstplan og er ein felles plan for alle einingane i oppvekstsektoren. Hovudsatsinga er for tida «Livsmestring i eit inkluderande læringsmiljø» med ekstra fokus på styrkebasert tankesett og den gode leiken.

For meir informasjon om Nordbygdene barnehage og barnehagetilbodet i Ål kommune, sjå www.aal.kommune.no

Kvalifikasjonar:

 • pedagogisk utdanning på høgskule-/universitetsnivå
 • gjerne vidareutdanning innan administrasjon eller styrarutdanning
 • leiarerfaring

Arbeidsoppgåver:

 • overordna ansvar for drift av barnehagen
 • personal- og budsjettansvar
 • vidareutvikle barnehagen
 • leie og utvikle det pedagogiske arbeidet
 • vera aktiv deltakar i leiarforumet i kommunen
 • sikre godt foreldresamarbeid
 • samarbeid med rektor og andre tilsette ved Nordbygdene skule
 • samarbeid med nærmiljøet

Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar.

Det er ynskjeleg at styrar:

 • er framtidsretta og har evne til langsiktig planlegging
 • er oppdatert innanfor barnehagefeltet
 • er resultatorientert
 • har erfaring med og evne til leiing i utviklingsarbeid
 • er ein tydeleg og synleg leiar som har evne til å engasjere, motivere og inspirere til felles innsats
 • har gode samarbeidsevner og kan skape gode relasjonar
 • er fleksibel, har godt humør og trivst med ein travel kvardag med varierte oppgåver
 • har evne og vilje til kommunikasjon og samarbeid med tilsette, føresette og andre samarbeidspartnarar
 • har god formidlingsevne muntleg og skriftleg

Ål kommune nyttar nynorsk som målform.

Me tilbyr:

 • ein variert og utfordrande jobb
 • gode vilkår for fagleg utvikling
 • eit triveleg arbeidsmiljø med dyktige og erfarne medarbeidarar
 • eit godt etablert tverrfagleg samarbeid
 • eit godt samarbeid mellom barnehagane i kommunen
 • leiarstøtte
 • moglegheit for å ta styrarutdanning
 • god pensjonsordning
 • hjelp til å skaffe bustad
 • løn etter avtale. Arbeidsforholdet er regulert av Hovudtariffavtala

Søknad og politiattest

 • vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden
 • den som vert tilsett må legge fram politiattest ikkje eldre enn tre månadar
 • intervju og tilsetjing kan skje fortløpande i søknadsperioden
 • kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentleggjering av søkjarlista

Velkomen som søkjar!

 

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password