Site logo

Prost i Hallingdal- en sentral lederstilling i et stort dalføre

Hallingdal prosti trenger en ny prost da nåværende prost er tilsatt som Domprost i Tønsberg. Vi søker etter en leder som kan samle, representere og være tydelig strateg i kirke og lokalsamfunn og videreutvikle Hallingdal prosti på en god måte. 

Prosten leder prestetjenesten, bidrar til godt samarbeid i prostiet, inspirerer og støtter ansatte i begge arbeidsgiverlinjer og sørger for god samhandling med, ansatte, folkevalgte og frivillige i prostiet. Vi ønsker en prost som vil fremme en tydelig og tilgjengelig kirke for alle ved å samarbeide med kulturlivet, reiselivet, frivillige organisasjoner, kommunene og andre tros- og livssynssamfunn i Hallingdal. Prosten bør også være  proaktiv og synlig i det offentlige rom. Vi ønsker en kirkeleder med god teologisk og kirkefaglig kompetanse, gode samarbeidsevner og evner til å drive den lokale kirke i felles retning mot Den norske kirkes visjon «Mer himmel på jord». 

Hallingdal prosti ligger midt i mellom Oslo og Bergen. Prostiet består av kommunene Flå, Nesbyen, Gol , Hemsedal, Ål og Hol. De er 10 sogn og 18 kirker og kapell. Prostesetet ligger på Ål, med Ål kyrkje som hovedkirke.

Prostiet består av et ungt og engasjert prestefellesskap med til sammen 8,4 årsverk; i tillegg til prost er det 6 sogneprester og en prostiprest. Til prostestillingen hører det 10% prostesekretær. Prosten bistår biskopen i embetsutøvelsen, samarbeider med kirkevergene og gir veiledning og faglige råd til ansatte og kirkelige råd. Prosten sitter i et av prostiets fellesråd, utøver noe tjeneste som menighetsprest og utfører øvrige gjøremål som følger av tjenesteordningen for proster. 

Det er et mål i både bispedømmet og prostiet å ha en personalpolitikk som gir et godt kollegialt og faglig felleskap. Prestefelleskapet i prostiet møtes månedlig til konvent. Vi ønsker tydelig og engasjerte prester som tenker stort om lokalmenigheten og som ser verdien av et godt samarbeid med andre ansatte, råd og kirkens medlemmer. Prostene i Tunsberg møtes til prostemøter, får tilgang til veiledning, og følges opp med faste medarbeidersamtaler med biskopen.

Det er mulighet for bolig.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prestene og videreutvikle prestetjenesten i prostiet
 • Bistå ansatte og kirkelige råd med faglig veiledning, råd og støtte
 • Samvirke med kirkelige råd, bidra til samarbeid og skape et godt arbeidsmiljø
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger etter gjeldene ordning
 • Deltakelse på prostemøter og øvrige samlinger i bispedømmet
 • Kontakt med offentlige organer og miljøer i prostiet
 • Plan- og budsjettarbeid i samarbeid med biskop og bispedømmeråd

Kvalifikasjoner

 • Cand.theol og praktikum
 • Kirkefaglig kompetanse
 • Relevant ledererfaring, erfaring fra personalledelse er en fordel
 • God rolleforståelse og erfaring fra utvikling og endringsprosesser 
 • Relevant og engasjerende forkynner og liturg
 • Førerkort kl B og tilgang til bil

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter, også i det offentlige rom
 • Fleksibel, initiativrik og selvstendig
 • Evne til å fremstå som en tydelig, strategisk og samlende kirkelig leder
 • Gode samarbeidsevner og vilje til å bidra til endring
 • Evne til å håndtere et mangfold av arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i lønnsramme 0933 – prost
 • Pensjonsordning
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten
 • Godt arbeidsmiljø i en kvalifisert stab
 • Kollegaveiledning
 • Lederutvikling for proster er under etablering

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25, jf. Kirkeordning for Den norske kirke
§ 42. Det er mulig å bli unntatt fra å stå på offentlig søkerliste. Har man gitt samtykke til å stå på offentlig søkerliste kan dette på ethvert tidspunkt trekkes tilbake.

Den norske kirke skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Kontaktinformasjon

Kristoffer Lønning Tørressen, Prost Ringerike, 975 41 407
Eigil Morvik, Stiftsdirektør, 924 41 144

Arbeidssted

Sundrevegen 66
3570 Ål

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Den norske kirke

Referansenr.: 4829111764
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 18.08.2024

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password