Site logo

Gol barnehage har ledige faste stillingar som pedagogisk leiar / barnehagelærar frå august 2024.

Gol barnehage er felles overordna organisering av dei tre kommunale barnehagane; Breidokk barnehage med eiga naturavdeling, Vesterhuset barnehage og Herad barnehage. Alle tre barnehagane har 4 eller 5 avdelingar for barn i alderen ca. 1 – 5/6 år. Sjå heimesida til Gol kommune for informasjon om kvar barnehage.

I Gol barnehage arbeider vi med ei kontinuerleg utvikling av barnehagane, og søkjer medarbeidarar som er interesserte i å ta aktiv del i utvikling, omsorg og læring hos kvart barn og av verksemda. Barnehagane samarbeider mykje og deltek i regionalt utviklingsprosjekt, Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis.

Innhald i stillingane: Pedagogisk leiar er ein del av leiargruppa i den einskilde barnehagen, og har hovudansvar for planlegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet anten aleine eller saman med fleire pedagogar på «sin» avdeling og for heile barnehagen. I tillegg skal pedagogisk leiar samarbeide med, leie og rettleie fagarbeidarar/assistentar på avdelinga aleine eller saman med anna pedagog.

Dine kvalifikasjonar:
• Godkjent barnehagelærarutdanning eller tilsvarande relevant utdanning
• Kunne bruke digitale verktøy i både planleggingsarbeid og som eit pedagogisk verktøy
• Uttrykke deg godt på norsk, både skriftleg og munnleg

Vi ønskjer oss av deg:
• Kreativ og leiken, samtidig som du kan vere ein tydeleg vaksenperson.
• Aktiv og bevisst vaksen saman med barna både inne og ute
• Har evner til å skape gode relasjonar med barn.
• Kan begeistre og motivere barn, kollegaer og foreldre
• Er interessert i barn si utvikling og medverking.
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner overfor både barn, føresette og tilsette
• Bidreg til eit raust arbeidsklima.
• Profesjonell, lydhøyr og tillitsvekkande i møte med kollegaer og foreldre.
• Er aktiv deltakande i barnehagen sitt pedagogiske utviklingsarbeid og vere pådrivar i nye utviklingsprosjekt
• Er fleksibel, positiv innstilt og initiativtakar

Vi kan tilby:
• Profesjonelt og utviklingsorientert læringsfellesskap og eit godt arbeidsmiljø
• Tilsetjing i samsvar med gjeldande lov og avtaleverk
• Løn etter utdanning og praksis
• Rettleiingsgruppe for nye pedagogiske leiarar/barnehagelærarar
• Stillingsbeskriving
• Gratis trening

Anna:
• Hallingdal har eigen MiB-gruppe for menn i barnehagane, og menn blir oppfordra til å søkje
• Det vil ved tilsetjing bli lagt stor vekt på personleg eignaheit og evne til samarbeid
• Dei som blir tilsette, må leggje fram tilfredsstillande politiattest jf. Lov om barnehagar

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Godkjente kopiar av vitnemål og attestar må takast med til arbeidsgivar ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Informasjon om barnehagane finn du på nettsida: www.gol.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password