Site logo

Miljøterapitenesta gir tenester til born og vaksne med utviklingshemming, autismespekter-diagnosar og andre funksjonsnedsettingar. Miljøterapitenesta består av fire bufellesskap, eit arbeidssenter og avlastingstilbod.

Vi har no ei 45 % fast stilling ledig som våken nattevakt i Helsetunvegen. Helsetunvegen har 15 bebuarar og om lag 60 tilsette.

Vi ynskjer at du er opptatt av å skape tillit, legge til rette for at våre bebuarar opplever meistring, samt skape ein kultur med vekt på eit godt arbeidsmiljø og refleksjon.

Vi søkjer:
Miljøterapeut 45% fast stilling, våken natt med turnus i kvardagar og kvar 3. helg.
Det vil vera mogleg å få ekstravakter for å fylle opp stillinga.

Arbeidsoppgåver:
• Utføre oppgåver i samråd med gjeldande krav til kvalitet og lovverk
• Direkte tenesteyting i form av hjelp, omsorg og pleie etter individuelle behov
• Sørge for at tenestemottakar opplever tryggheit, blir verdsett og vert behandla med respekt
• Bidra til utvikling av eit godt arbeidsmiljø og fagmiljø
• Dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem Gerica

Kvalifikasjonar:
• Vernepleiar eller anna 3-årig høgskuleutdanning innafor helse, sosial eller pedagogikk.
• Utdanning som helsefagarbeidar kan vurderast
• God munnleg og skriftleg framstillingsevne

Vi ynskjer at du har:
• Gode samarbeidsevner med brukarar, pårørande og kollegaer
• Kunnskap om, og erfaring med autisme og utviklingshemming
• Kjennskap til arbeid med hol. kapittel 9 (tvang og makt)
• Likar utfordringar og er løysingsorientert
• God kunnskap i bruk av digitale verktøy i planlegging og evaluering av det miljøterapeutiske arbeidet
• Erfaring i bruk av velferdsteknologi og teknologi for brukarane

Vi tilbyr:
• Varierte og spennande arbeidsoppgåver og utfordringar
• Opplæring og fagleg rettleiing
• Trivelege, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhald og humor
• God pensjonsordning

For stillinga gjeld:
• Tilsetting etter lov og avtaleverk

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• Godkjende kopiar av attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.
• I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password