Site logo

Gol kommune søkjer miljøarbeidar i 100 % vikariat for 1 år til den interkommunale integreringstenesta. Miljøarbeidaren har ansvar for busetting, oppfølging og introduksjonsprogram for nykomne flyktningar. Stillinga er ledig per 1.10.2023.

Integreringstenesta er lagt til Kulturavdelinga i Gol kommune med avdelingsleiar for kulturavdelinga som næraste overordna.

Introduksjonsprogrammet og integreringstenesta er felles for Gol og Hemsedal kommune, med Gol som vertskommune. Begge kommunar har busett flyktningar gjennom mange år og har vedtak om å halde fram med dette i dei komande åra.

Integreringstenesta samarbeider nært med Gol vaksenopplæring og NAV Hallingdal. Integreringstenesta samarbeider og nært med andre kommunale og private aktørar.

Vi søkjer ei ny kollega som har stor arbeidskapasitet, godt humør, er robust og løysningsorientert.

Arbeidsoppgåver:
• Busetting av flyktningar og familiane deira, ordne med husvære, møblar, straum, internett mv.
• Hjelpe flyktningar med praktiske gjeremål, kontakte offentlege instansar og gjere flyktningar kjend i nærområdet
• Familieoppfølging , hjelpe å søkje om barnehage- og/eller SFO plass, skuleplass og fritidsaktivitetar
• Miljøarbeid og oppfølging av familiane om det å bu i Noreg – undervisning for grupper
• Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga

Kvalifikasjonar:
• 3-årig pedagogisk eller sosialfagleg høgskuleutdanning
• Relevant praksis/erfaring kan kompensere for kravet om utdanning
• Førarkort klasse B og moglegheit for å disponere bil

Vi ynskjer at du:
• Røynsle frå integreringsarbeid og interesse for kulturelt mangfald
• Har eit arbeidsspråk som er norsk på minimum B1 nivå, men det er og ønskeleg med språkkunnskapar i ukrainsk eller russisk
• Evnar å strukturere ein fleksibel arbeidskvardag med tidvis høg arbeidsmengd
• Har god kjennskap til samfunnsliv, utdanningssystem og arbeidsliv
• Kan vise til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, evne og vilje til fleksibilitet
• Det blir lagt vekt på personlige eigenskapar

Vi tilbyr:
• Ein spennande, viktig og meiningsfull stilling der du vil utgjere ein viktig del i flyktningane sine liv
• Dyktige og engasjerte kollegaer med fleire års erfaring i integreringsarbeidet
• Eit arbeidsmiljø, kor vi jobbar tett saman, har gode personlege relasjonar og mykje humor i kvardagen vår
• Lønn i forhold til avtaleverk og i samsvar med utdanning og praksis
• Kommunal pensjonsordning
• Det må påreknast arbeid på kvelds- og ettermiddagstid, samt i skuleferiane
• Tilsetjing i samsvar med gjeldande lov og avtaleverk.

Anna:
• Gyldig politiattest må leggas fram
• I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.
• Godkjente kopiar av vitnemål og attestar må takast med til arbeidsgivar ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password