Site logo

Faste helgestillingar

Er du ein som vil legge til rette for sjølvstendigheit, og ein aktiv og meiningsfylt tilvære i fellesskap med andre? Vi søkjer etter deg som ynsker å være med i vårt team, som er open for ulike aktivitetar som å benytte aktivitetsmoglegheita i nærmiljøet, gå-turar, spille spill, vere med i svømmehallen, vere med på lokale arrangement, benytte fjellet, skogen eller parken, eller berre vere der som ein tryggheit.

Miljøterapitenesta er den største avdelinga i helse- og omsorg Gol og vi er i behov av personar som er opptatt av å sette brukar i fokus, skape meiningsfylte kvardagar, samt å bidra aktivt inn i utviklinga av fagmiljøet. Vårt faglege arbeid er knytt til dagleg oppfølging av planer og tiltak.

Vi søkjer:
Miljøarbeidarar og miljøterapeutar i faste helgestillingar knytt til avdelinga Miljøterapi. Vi har turnusordningar på helg med langvakter eller to-delt turnus med arbeid dag og kveld.
Aktuelle søkjarar vil bli fortløpande innkalla til intervju.

Arbeidsoppgåver:
• Direkte tenesteyting i henhold til vedtak, dagsplanar, rutinar og prosedyrar
• Hjelp til personlig hygiene og annen helseoppfølging
• Utføre oppgåver i samråd med gjeldande krav til kvalitet og lovverk
• Bidra til utvikling av eit godt arbeidsmiljø og fagmiljø
• Bruk av fagsystemet Gerica og sikre dokumentasjon
• Andre arbeidsoppgåver kan tilleggas stillinga

Kvalifikasjonar:
• Helsefagarbeidarar, barne- og ungdomsarbeidar, aktivitør eller annan relevant fagarbeidar utdanning.
• Autorisert vernepleiar eventuelt anna 3-årig helsefagleg eller pedagogisk høgskuleutdanning
• Andre med erfaring frå fagfeltet og brukargruppa oppfordrast til å søkje. Erfaring kan kompensere for manglande utdanning.

Vi ynskjer at du har:
• Kunnskap om og erfaring med utviklingshemming
• Liker utfordringer og er løsningsorientert
• Gode samarbeidsevner med brukarar, pårørande og kollegaer
• God munnleg og skriftleg framstillingsevne
• Du tar initiativ, bidrar til utvikling, engasjement og et godt arbeidsmiljø
• Kunnskap i bruk av digitale verktøy
• Førarkort klasse B

Vi tilbyr:
• Ein interessant og utfordrande jobb med varierte og spennande arbeidsoppgåver
• Opplæring og fagleg rettleiing
• Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor
• God pensjonsordning

For stillinga gjeld:
Tilsetting etter lov og avtaleverk

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• Godkjende kopiar av attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.
• I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Vi kallar inn søkere til intervju fortløpande
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password