Site logo

Me har stadig behov for personar som kan stille på kort varsel og er interessert i kontakt med personar som kan tenkje seg å arbeide som tilkallingsikar eller som vikar i ferier. Det vil vere behov innan følgjande avdelingar: 

 • Sjukeheim:
  • Avdeling Stugu (langtidsavdeling) med avdelingskjøkken. Avdelingsleiar og kontaktperson er Tone Fossgård Berg
  • Avdeling Gjestetunet (korttidsavdeling) med avdelingskjøkken. Avdelingsleiar og kontaktperson er Marit Øen Li
 • Miljøterapitenesta, Avdelingsleiar og kontaktperson er Kristina Johansson, team 1 og avdelingsleiar Marianne T. Skapås, team 2
 • Heimetenesta med omsorgsbustader og bufellesskap. Avdelingsleiar og kontaktperson er Marie Skråmestø

Arbeidsoppgåver kan vere

 • forsvarleg og god pleie og omsorg
 • ansvar for heilskapleg oppfølging og miljøtiltak
 • ivaretaking av pasient/brukar sine ressursar, og bidra til meistring og god livskvalitet
 • bidra til den gode dagen – og ta initiativ til aktivitetar og samtalar i samsvar med den enkelte pasient og brukar sine ønskjer
 • tverrfagleg samhandling med samarbeidspartar og pårørande
 • å vidareutvikle tenesta i tråd med samfunnet si utvikling, til dømes gode lågterkseltilbod og velferdsteknologi

Du kan også bli tillagt andre oppgåver avhengig av dine kvalifikasjonar og bakgrunn.

Me søkjer deg som

 • gjerne har utdanning eller arbeidserfaring innen helse og omsorg, men ingen føresetnad. Opplæring vil bli gitt
 • likar å jobbe med menneskjer, og som kan bygge relasjon og er trygg i møte med menneskjer som har helseutfordringar 
 • ser den enkelte sine ressursar og potensiale, og motiverer for meistring og endring
 • er bevisst på dine haldningar og prioriterer høgt verdiar som respekt, lojalitet og etikk
 • kommuniserer godt og er lagspelar
 • bidreg til eit godt fagleg miljø med hovudfokus på pasient og bebuarar
 • beherskar norsk skriftleg og munnleg
 • du har fleksibilitetsvilje, tar ansvar og kan jobba sjølvstendig
 • du er positivt, løysingsorientert og meistrar stress og uforutsette situasjonar

Det blir lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Me tilbyr

 • god opplæring / rettleiing og oppfølging med arbeidsoppgåvene
 • godt arbeidsmiljø med erfarne, trygge og kunnskapsrike kollegaer
 • eit godt etablert tverrfagleg miljø og gode system for samarbeid med andre
 • internundervisning, fagleg utvikling og rettleiing
 • lønn etter gjeldande tariffavtale.

Informasjon om avtale som tilkallingshjelp

Avtale som tilkallingsvikar inneberer at me tek kontakt med deg ved behov for kortvarig og mellombels engasjement. Tilkallingsvikaren har ikkje arbeidsplikt i kommunen, og kan takke ja eller nei til tilbod om arbeid. Det er avdelinga sitt behov som er utgangspunktet for ein førespurnad, og dei står fritt i valet av arbeidstakar i det einskilte høve. Me gjer merksam på at ein avtale som tilkallingsvikar ikkje gjev rett på vikaroppdrag.

Om me ved eit seinare tidspunkt lyser ut ein stilling som er av interesse, må du leggje inn en ny søknad på den aktuelle stillinga, sjølv om du tidligare har vist oss interesse ved å sende oss ein søknad som tilkallingsvikar.

Krav til dokumentasjon

Ved tilsetting må godkjent politiattest nyare enn 3 månader leggjast fram. Dei som er tilsett i sektoren kan bli pålagt å ta MRSA- og  tuberkuloseprøve.

Send søknad

Dersom du ønskjer å bli registrert som tilkallingsvikar i helse og omsorgsektoren i Ål, kan du vise interesse ved å søkje på denne stillinga.

Vitnemål og attestar skal lastast inn elektronisk. Dokumentasjonen er ein svært viktig del av søkjargrunnlaget og tilsettingsprosessen, men er også avgjerande dokumentasjon for fastsetjing av løn. Lønnsansiennitet blir sett til 0 år inntil dokumentasjon er levert og vurdert.

Kommunen følgjer offentlighetslova § 25 ved eventuell offentliggjering av søkjarlista.

Bu og jobbe i Ål

Helse- og omsorgssektoren i Ål er ein sektor for utvikling vekst og trivsel. Du kan rekne med variert og spennande jobb – i eit arbeidsmiljø med engasjerte og fagleg dyktige medarbeidarar. Dei fleste tenestene er samlokalisert saman med Hallingdal sjukestugu og prehospitale tenester.

Ål er ein spennande møteplass mellom aust og vest, med eit rikt mangfald av arbeidsplassar og fritidstilbod. Dette er draumeplassen for deg som likar friluftsliv, kultur og eit kortreist og køfritt kvardagsliv. Her gjev naturopplevingar sommar og vinter, kulturopplevingar og eit stort tal arrangement grunnlaget for det gode liv!

Her er bu- og levekostnadene rimelegare enn i dei store byane, noko som gjer at du kan bruke pengane på å realisere draumane dine; anten det er å vere meir ute, reise eller skape noko sjølv. I Ål ønskjer vi å legge til rette for at nytilflytta kjenner seg sett, møtt og inkludert. Meir informasjon finn du her.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password