Site logo

Vi har ledig

 • Inntil 100% fast stilling miljørettleiar / fagarbeidar / assistent Nedre-Ål skule frå 01.08.24
 • Inntil 100% mellombels stilling fagarbeidar / assistent Nedre-Ål skule frå 01.08.24

Som miljørettleiar og fagarbeidar / assistent arbeidar du med ulike sosialpedagogiske tiltak opp mot enkeltelev med omfattande behov og 2:1-bemanning. Dette omfattar å tilpasse og støtte elev i skulekvardagen på ulike måtar, i tett samarbeid med føresette, kontaktlærar, faglærarar og fagarbeidarar / assistentar. Etter nærare avtale, kan delar av stillinga omfatte turnusarbeid ved avdeling miljøterapi. Som miljørettleiar vil du vera koordinator i laget rundt dette barnet.

Nedre-Ål skule har engasjerte vaksne som er opptekne av leikbasert, aktiv læring, uteskule og smart bruk av digitale hjelpemiddel, og medarbeidarar som samarbeider om ein best mogleg skulekvardag for flest mogleg.

Nedre-Ål skule er ei 1.-7. skule med 215 elevar. Kvart trinn har eit fast team av lærarar, miljørettleiarar og fagarbeidarar / assistentar. Miljørettleiarane på Nedre-Ål har også eigen samarbeidstid der dei jobbar saman kring aktuelle utfordringar og fagleg utvikling.  

Kvalifikasjonar

Miljørettleiar:

 • relevant utdanning, t.d. vernepleiar, barnevernspedagog, sosionom eller tilsvarande
 • kompetanse, interesse for og/eller erfaring med arbeid med barn/unge med autisme

Fagarbeidar:

 • interessse for og/eller erfaring med arbeid med barn/unge
 • fagbrev barne- og ungdomsarbeidar eller tilsvarande utdanning

Assistent:

 • interessse for og/eller erfaring med arbeid med barn/unge

Arbeidsoppgåver

 • følgje opp enkeltelev
 • samarbeid og rettleiing av kollegaer
 • observasjon
 • dokumentasjonsarbeid
 • deltaking i samarbeidsmøte med føresette og støttetenester
 • kontakt med føresette
 • evt miljøterapitenester etter nærare avtale

Personlege eigenskapar
Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar. Vi ynskjer at du:

 • har godt lag med barn og ungdom
 • er tydeleg og omsorgsfull
 • kan arbeide sjølvstendig og målretta
 • kan samarbeide godt med leiing og personalet omkring barn som har ulike utfordringar
 • har evne til dialog og samhandling med elevar, tilsette og føresette
 • er fleksibel, løysings- og utviklingsorientert
 • har godt humør og pågangsmot
 • ynskjer å delta i skulen sitt fellesskap, både fagleg og sosialt

Vi tilbyr

 • ein arbeidsplass med godt og utviklande arbeidsmiljø
 • varierte og spanande arbeidsoppgåver
 • engasjerte vaksne og barn
 • pensjonsordning i KLP
 • hjelp til å finne bustad
 • lønn etter gjeldande tariffavtale. Arbeidsforholdet er regulert av Hovudtariffavtala

 Søknad og politiattest

 • vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden
 • den som vert tilsett må legge fram politiattest ikkje eldre enn tre månader
 • intervju kan bli gjennomført fortløpande i søknadsperioden
 • kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentleggjering av søkjarlista

 

Velkomen som søkjar!

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password