Gol kommune Gol barnehage

Barnehagelærar/pedagogisk leiar

 • Heltid
Gol

Org.nr.:964952612 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Gol barnehage har ledig 100% fast stilling som barnehagelærar/pedagogisk leiar frå 1. september 2021, om ynskjeleg er det mogeleg å starte i august

 • Arbeidssted er fortida naturavdeling i Breidokk barnehage

 • Ved intern endring, vil det i staden bli ledig vikariat ved ei anna avdeling i Gol barnehage

Naturavdelinga ynskjer seg ein ny pedagogisk leiar som har stor interesse, entusiasme og kunnskap om å bruke naturen som hovudaktivitets- og læringsarena for barna gjennom heile året.

Gol barnehage er felles overordna organisering av dei tre kommunale barnehagane; Breidokk barnehage med eigen naturavdeling, Herad barnehage og Vesterhuset barnehage. Alle tre barnehagane har 4 eller 5 avdelingar for barn i alderen ca. 1 — 5/6 år. Sjå heimesida til Gol kommune for informasjon om kvar barnehage.

I Gol barnehage arbeidar vi med ein kontinuerlig utvikling av barnehagane, og søkjer medarbeidarar som er interessert i å ta aktiv del i utvikling, omsorg og læring hos kvart barn og av verksemda. Barnehagane samarbeider mykje og deltar i regionale utviklingsprosjekt. Vi er med i den nasjonale satsinga Inkluderande barnehage- og skulemiljø.

Innhald i stillingane: Pedagogisk leiar er ein del av leiargruppa i den einskilde barnehage, og har hovudansvar for planlegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet saman med ein anna pedagog på «sin» avdeling, og i heile barnehagen. I tillegg skal pedagogisk leiar samarbeide med, leie og rettleie fagarbeidarar/assistentar på avdelinga saman med anna pedagog.

Dine kvalifikasjonar:

 • Godkjent barnehagelærarutdanning eller tilsvarande relevant utdanning
 • Erfaring frå naturavdeling eller utdanning/fordyping innan natur, helse og bevegelse (eller tilsvarande)
 • Bruke digitale verktøy i både planleggingsarbeid og som eit pedagogisk verktøy
 • Uttrykke deg godt på norsk, både skriftleg og munnleg

Vi ynskjer oss av deg:

 • Aktiv og bevisst vaksen saman med barna både inne og ute
 • Interesse for pedagogisk utviklingsarbeid – deltakande i vidareføring av utviklingsarbeid i barnehagen
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet

Vi kan tilby:

 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Tilsetjing i samsvar med gjeldande lov og avtaleverk
 • Løn etter utdanning og praksis
 • Rettleiingsgruppe for nye pedagogiske leiarar/barnehagelærarar
 • Stillingsbeskriving

Anna:

 • Hallingdal har eigen MiB-gruppe for menn i barnehagane
 • Det vil ved tilsetjing bli lagt stor vekt på personlege kvalifikasjonar og evne til samarbeid
 • Dei som blir tilsett, må leggje fram tilfredsstillande politiattest jf. Lov om barnehagar
 • Godkjende kopiar av vitnemål og attestar må takast med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
 • I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden

Send søknad:

 • Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Trykk på den grøne knappen oppe til høgre: Send søknad, godta personvernvilkåra og trykk Neste (du treng ikkje å opprette brukar først).
 • Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Informasjon om barnehagane finn du på nettsida: www.gol.kommune.no
Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Wenche E. Olsen, Tlf: 32029112, Mobil 91594143, Epost: wenche.elisabeth.olsen@gol.kommune.no

Søknad

Søknadsfrist:
2021-06-21T00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Annet
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Sektor:
Ikke oppgitt
Kommune:
Gol

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Gol kommune Gol barnehage
Adresse:
Gamlevegen 4, 3550

«Gol er ein god stad å bu for alle»
Gol er ein kommune i Hallingdal med ca. 4.600 innbyggjarar. Vi kan by på gode moglegheiter for aktiv fritid, både innan friluftsliv og kultur. Hallingdal har 14 skianlegg med Hemsedal som det største. Gol har eit flott og innbydande sentrum, som er eit knutepunkt i Hallingdal og ein populær handleplass med mange og varierte butikkar. Gol ligg midt mellom aust og vest med kort veg både til Oslo og Bergen. Kommunen er inkluderande og familievennleg, har ny grunnskule og ny fleirbrukshall. Vi kan også tilby god barnehagedekning og eit variert skuletilbod i vidaregåande skule

Om søknaden

Publisert:
04.06.2021
Sist endret:
21.06.2021