Site logo

Administrasjonsleder

Hallingdal Renovasjon IKS er et kommunalt samarbeid for renovasjon, gjenvinning og avfallshåndtering for innbyggere og hytter i Hallingdal og Krødsherad, og betjener i dag totalt ca. 36.000 abonnenter. Bransjen står ovenfor store endringer i krav og forventinger til utførelsen av samfunnsoppdraget. Selskapet ønsker derfor å øke kapasitet og styrke kompetansen innenfor ledelse av sentrale administrative funksjoner. Stillingen er nyopprettet og er i utgangpunktet en 100% stilling. Arbeidsted vil være ved selskapets hovedanlegg i Kleivi, Ål.

Stillingens formål:
Ansvarsområdet skal ledes slik at de administrative aspektene blir godt ivaretatt, at en god og effektiv drift sikres på kort og lang sikt. Som administrasjonsleder leder du arbeide med å støtte driftsenhetene og øvrig ledelse i selskapet med planlegging, koordinering og utførelse av det felles administrative arbeidet, HR/personal- og lønnspolitikk, samt for kundekontakt og kommunikasjon. Det forventes også at du er en klar og tydelig bidragsyter innenfor selskapets strategiske arbeide. Du vil også være en sentral pådriver for videreutvikling av løsninger for en fremtidig mer bærekraftig ressurshåndtering, også potensielt som operativ prosjektleder for konkrete felles utviklingsprosjekter. Du vil lede en enhet som i pr i dag består av 1 ressurs, men som nok har et utviklingsbehov for flere ressurser med respektive fagspesialiseringer. Stillingen rapporterer til daglig leder, og vil fungere som hans nærmeste støttespiller.

Stillingens innhold:  
Lede arbeidet med-, og ansvarlig for:

Administrasjon
Rapportering og statistikk.
Internkontroll/rutiner.
Omdømmebygging.
Organisatorisk risiko.
IKT og digitalisering (Innleid IKT drift).
Støtte daglig leder i arbeide mot styre og representantskapet.
Å påse at selskapets virksomhet utøves i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnede myndigheter.
Arkivsystem og saksbehandling.
Kundekontakt og kommunikasjon.
Praktisk drift av kundesenteret.
Arbeidet med ekstern og intern kommunikasjon.
Overordnet HR – Personalpolitikk og lønn.
Støtte driftsavdelingene i arbeidet med rekruttering og personal.
Organisasjonsutvikling.
GDPR.
Støtte det strategiske arbeidet.
Bidra til strategisk planlegging og utarbeidelse av forslag til strategiske beslutninger for styret og representantskapet.
Oppfølging av fremdrift i strategiske vedtak og planer.
Kontinuerlig utvikling og beste praksis
Delta aktivt i vurdering og utredning av selskapets nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver og praksiser.
Koordinere og ev. lede felles utviklingsprosjekter.
Koordinere og fremme kontakt med andre tilsvarende virksomheter og fagmiljøer i Norge for å utveksle erfaringer og samordne prosjekter o.l.
Bærekraft
Utvikling av fremtidige bærekraftige løsninger.

Ønsket kompetanse og personlige egenskaper:
Erfaring fra stillinger innen ledelse, økonomi, administrasjon og/eller prosessutvikling.
Gjerne høyere relevant utdannelse. Lang operativ erfaring med relevante fagområder kan kompensere for formell utdanning.
Ryddig, effektiv og strukturert.
Jobbe parallelt med operative- og langsiktige perspektiver.
God til å samarbeide.
God til å kommunisere, både muntlig og skriftlig.
Gode generelle digitale kunnskaper, gjerne også erfaring med praktisk bruk av digitale hjelpesystemer.
Personlige egenskaper vil vektlegges. Ønske om rask tiltreden om mulig.

Kontaktperson: Daglig leder Eirik Lystrup, tlf: 91381494, e-post: eirik@hallingdalrenovasjon.no.

Søknadsfrist: Innen utgangen av 16.04.

Søknad og CV sendes firmapost@hallingdalrenovasjon.no,
Søkerlisten vil være offentlig tilgjengelig gjennom åpne postlister.

 

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Søk på stilling

Søk på stilling

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til firmapost@hallingdalrenovasjon.no

Søk på stilling

Søk på stilling

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til firmapost@hallingdalrenovasjon.no

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password