Er du opptatt av å sette brukar i fokus, skape meiningsfylte kvardagar og bidra aktivt inn i eit fagmiljø? Miljøterapitenesta yt tenester til brukarar i eigen heim, dagtilbod og avlastning.

Vi søkjer:
Miljøterapeut i 100 % fast stilling knytt til området Kristenbråten. Det utarbeid turnus med langvakter/døgnvakter og arbeid kvar 3. helg. Det er sett av tid til samarbeidsmøte i turnus.

Arbeidsoppgåver:
• Opplæring og rettleiing i aktivitetar i dagleglivet (ADL)
• Tilrettelegging for brukarstyrt aktivitet
• Direkte tenesteyting i form av hjelp, omsorg og pleie etter individuelle behov
• Rettleiing i kosthald og fysisk aktivitet
• Kartlegge brukarbehov, iverksette og evaluere målretta tiltak
• Sørge for at tenestemottakar opplever tryggheit, blir verdsett og behandlast med respekt
• Sikre god kontakt og oppfølging av pårørende
• Utføre oppgåver i samråd med gjeldande krav til kvalitet og lovverk
• Bidra til utvikling av eit godt arbeidsmiljø og fagmiljø
• Dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem Gerica

Kvalifikasjonar:
• 3-årig høgskuleutdanning innanfor helse, sosial eller pedagogikk
• Evt. Utdanna fagarbeidar med relevant fagbrev
• Førarkort klasse B
• God munnleg og skriftleg framstillingsevne

Vi ynskjer at du har:
• Kunnskap om og erfaring med autisme og utviklingshemming
• Kompetanse i behovskartlegging, utarbeiding og evaluering av tiltaksplanar.
• Likar utfordringar og er løsningsorientert
• Kjennskap til hol. kap. 9 (tvang og makt)
• Du tar initiativ, bidrar til utvikling, engasjement og et godt arbeidsmiljø
• kunnskap i bruk av digitale verktøy i planlegging og evaluering av det miljøterapeutiske arbeidet
• Erfaring i bruk av velferdsteknologi og teknologi for brukarane

Vi tilbyr:
• Eit interessant og utfordrande arbeide med varierte og spennande arbeidsoppgåver
• Fagleg rettleiing og opplæring.
• Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor
• God pensjonsordning

For stillinga gjeld:
• Tilsetting etter lov og avtaleverk

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• Godkjende kopiar av attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.
• I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken gol.easycruit.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord